Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we Wrocławiu u zbiegu ulic Obornickiej - Jana Nowaka Jeziorańskiego – Irysowej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU  Z SIEDZIBĄ  UL. NA GROBLI 19, 50-421 WROCŁAW

OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, położonej we Wrocławiu u zbiegu ulic Obornickiej – Jana Nowaka Jeziorańskiego – Irysowej

1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość obejmująca działki o łącznej powierzchni 8,6524 ha, oznaczone geodezyjnie numerami 2/10 i 3/5, AM 3, obręb Różanka oraz 1/11, 1/14, 1/15, AM 3, obręb Poświętne, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WR1K/00255954/4 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

a) na obszarze nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/910/13 z dnia 14.02.2013 r. oznaczony symbolem 14AG-U, zgodnie z którym nieruchomość może być przeznaczona pod aktywność gospodarczą, usługi i zieleń parkową,

b) nieruchomość położona jest bezpośrednio przy Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia, z dojazdem od ulicy Obornickiej i Irysowej, w odległości ok. 2,5 km od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 z kierunkiem na Poznań i Warszawę drogą S-8 oraz autostradę A-4 z kierunkiem na Kraków i Niemcy,

c) w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna i telekomunikacyjna,

d) w pobliżu mają swoje siedziby firmy prowadzące działalność usługową oraz produkcyjną,

e) nieruchomość stanowi nieogrodzony kompleks, częściowo zadrzewiony, o płaskiej powierzchni i wydłużonym kształcie,

f) wzdłuż południowej granicy nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną w dziale III księgi wieczystej WR1K/00255954/4, a także przez nieruchomość przebiega podziemna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Na Grobli 19.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15 192 000 zł netto.

5. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

6. Minimalne postąpienie wynosi 200 000 zł.

7. Nieruchomość jest nieogrodzona i istnieje możliwość samodzielnego jej obejrzenia lub w obecności przedstawiciela MPWiK S.A., po wcześniejszym ustaleniu terminu.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 1,3% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 200 000 zł na konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985, w terminie do dnia 09.03.2020 r. włącznie (za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Spółki).
Na przelewie należy wyraźnie wskazać tytuł wpłaty: „wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Obornicka”.
Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w terminie wskazanym powyżej.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, którego oferta zostanie przyjęta, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 10 poniżej. MPWiK S.A. nie jest zobowiązana do zawarcia umowy po tym terminie.

b) przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość osoby uczestniczącej w przetargu,

c) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna wykazać swoje umocowanie, przedkładając aktualny na dzień przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualne na dzień przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

e) w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój majątkowy ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, jeżeli nieruchomość będzie nabywana ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,

f) w przypadku, gdy uczestnikiem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia  24 marca 1920 r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) – uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, zezwolenie na nabycie nieruchomości lub promesa,w przypadku gdy takie zezwolenie jest  wymagane,

g) cudzoziemiec, który posiadał jedynie promesę w dniu przetargu, musi przedłożyć sprzedającemu, przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, o której mowa w pkt f) powyżej, zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, jeżeli obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania zezwolenia.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

10. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Spółkę opinii i/lub zgód korporacyjnych wymaganych Statutem Spółki i przepisami powszechnie obowiązującego prawa na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W przypadku nieuzyskania w/w opinii i/lub zgód korporacyjnych Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

11. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego uczestnik, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony pisemnie w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.

12. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

13. Umowę sprzedaży nieruchomości należy zawrzeć w formie aktu notarialnego nie później niż do 30 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Istnieje możliwość, na wniosek uczestnika, który wygrał przetarg,  przedłużenia terminu zawarcia umowy do 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod warunkiem, że w/w uczestnik dokona wpłaty zaliczki w wysokości  30% ceny nabycia w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu. W tym przypadku wadium zostanie zaliczone na poczet zaliczki.

14. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie uiści ceny nabycia  i/lub zaliczki  w terminach wskazanych odpowiednio w pkt. 11 i pkt. 12 powyżej, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. W takiej sytuacji MPWiK S.A. nie jest zobowiązana do zawarcia umowy sprzedaży, a wadium nie podlega zwrotowi.

15. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., Gminie Wrocław przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

16. Informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać pod numerem tel. kom. 667 664 595 w godz. 7.30-15.00 od poniedziałku do piątku.

17. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu www.mpwik.wroc.pl

Lokalizacja nieruchomości na sprzedaż

Zamknij

UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Zamknij

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Tak Nie
Telefon ikona Koperta ikona Email ikona
Zaktualizuj swoje dane kontaktowe
Uzupełnij formularz